Alliansens budget 2018

I Kungsbacka växer framtiden

I Kungsbacka växer framtiden | Budget 2018 med utblick 2019–2020

 

Kungsbacka kommun tar nu avstamp för stora investeringar för att fortsätta utvecklas. Den nya visionen ”I Kungsbacka växer framtiden” har inneburit att nya mål har tagits fram för att styra mot den nya visionen. Vi vill till nästa generation efterlämna en ekonomiskt välskött kommun med god social hållbarhet och med en miljö som är god. För att mäta om vi uppnått god ekonomisk hushållning kommer vi att följa upp med ett antal nyckeltal inom dessa områden.

Vi satsar kraftigt med stora investeringar i utbyggnad av lokaler för kommunens verksamheter. Kommunens expansion och befolkningsökningar gör att vi nu är offensiva och bygger ett badhus för dagens och framtidens behov. I lokalplanen har vi valt att arbeta mer långsiktigt då det gäller finansiering av kommunens åtaganden. En stor del av dessa investeringar beror också på en åldrande befolkning som innebär att kommunens intäkter inte växer i samma takt som kostnaderna. Kommundirektörens ansvar är att stödja förvaltningarna i arbetet med att anpassa verksamheten till given ramtilldelning.

 

En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

Alliansen har höga ambitioner att bygga bostäder och ett led i det är att utveckla stadens nordöstra del med bland annat ett stationshus i Hede. Kommunen arbetar med ett stort antal detaljplaner för nya bostäder där tyngdpunkten under året ligger i staden, Åsa och Särö. För att få en bättre stadsutveckling kommer vi satsa på att bygga ut Arendalsleden och förbättra rondellen vid Varlavägen/Arendalsleden, som skall vara klart 2019. Utbyggnaden av Arendalsleden ger också vårt näringsliv en större potential och skapar bättre förutsättningar för pendlingen till Hede station. Vår stadsutveckling ska skapa samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga, och vi fortsätter vår satsning på att bygga fler säkra gång- och cykelvägar.

Kungsbacka kommun har ambitionen att erbjuda ett bra och tryggt mottagande av de nyanlända som kommer hit.

För att nyanlända, både vuxna och barn, ska ges goda möjligheter att integreras och inkluderas i samhället krävs att de lär sig det svenska språket. Framgångsfaktorer för oss är en undervisning som håller hög kvalitet samt ger dem en samhällsorientering om det svenska samhället. Det tror vi är grunden för att de skall kunna skaffa ett jobb så att de kan stå på egna ben och bli en del av det svenska samhället.

En stor del av periodens investeringar sker naturligt inom det sociala området. Kommunen kommer under perioden att bygga ett nytt boende för personer med funktionsnedsättning per år. Vi kommer att bygga tre nya äldreboende i Särö centrum, i Björkris och i Sandlyckan. Vi skall även arbeta med hälsofrämjande aktiviteter, det förebygger såväl fysisk som psykisk ohälsa samt kan förlänga kvarboendet i den egna bostaden. Nämnden för Individ- och familjeomsorg får ökade resurser för att hantera omställningskostnaderna för lägre ersättningar för ensamkommande barn. Nämnden för Vård och omsorg och nämnden för Funktionsstöd får ökade resurser för bland annat drift av nya boenden.

 

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Miljöarbetet i kommunen kommer framöver att utgå från de nationella miljömålen, en bra ekokommun samt Borgmästaravtalet. Under 2018 kommer en stor del av arbetet fokuseras på att ta fram en handlingsplan för Borgmästaravtalet. Arbetet med att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta fortsätter och antalet elbilar i våra verksamheter kommer under året fortsatt att öka. Kungsbacka har bestämt sig för att införa Trelleborgs förhållnings- och arbetssätt kring arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd för ensamkommande barn och unga. Modellen har ett starkt etableringsperspektiv där metoder och resultat vilar på ett synsätt om att människor både vill och kan ta ansvar för sina egna liv och sina egna val. Vi inför därför under 2018 Kungsbackamodellen inom arbetsmarknad, etablering, funktionsstöd och socialtjänsten. Fokus kommer att ligga på att se det friska och inte fokusera på omhändertagande.

 

Bästa företagsklimatet i Västsverige

Visionens målsättning innebär att vi alla måste ta krafttag i frågor som berör företagsklimatet. Vi måste fortsätta utveckla dialogen med näringslivet och bli bättre på att tala om vad kommunen gör för våra företagare. Företagarna är viktiga då det ofta handlar om attityden till dem och hur de och medborgarna i allmänhet upplever kommunens service. Kommunen skall vara en serviceorganisation och bemöta våra invånare och företag med ett värdskap i toppklass. All personal som arbetar med myndighetsutövning ska utbildas enligt det handlingsprogram som är framtaget för ett gott bemötande och en effektiv myndighetsutövning, ”100% Välkommen”.

För att få valfrihet och mångfald i kommunens verksamheter behöver vi göra näringslivet mer delaktiga. Det kan skapa en större valfrihet, en ökad kvalitet och effektivare verksamheter. Alla nämnder har sedan tidigare i uppdrag att kontinuerligt kartlägga vad som kan konkurrensutsättas. Det ligger dock i sakens natur att det är svårt att avveckla sin egen verksamhet, så det kommer inte ske per automatik.

Kommundirektören ges därför i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. Kommundirektören skall kartlägga andelen tjänster som idag utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel under de följande fyra åren. Detta skall återrapporteras i årsredovisningen.

 

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Vår vision är att alla barn/elever når målen för utbildningen. Vi skall minska gapet mellan barnens kapacitet och det som vi lyckas få dem att prestera. Fokus skall vara på varje lärares och skolledares ansvar, att varje dag göra det bättre och bättre för varje barn/elev. I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro. För- och grundskolan och Gymnasie- och vuxenutbildning erhåller mer pengar för att möta det ökande elevantalet. Byggnationen av nya Bräckaskolan i Fjärås kommer att starta 2018 och beräknas stå klar 2020. Nya Furulidskolan i Vallda invigs och startar upp verksamheten hösten 2018. Delar av före detta Sommarlustskolans lokaler kommer byggas om till förskoleverksamhet samt ett antal nya avdelningar kommer byggas ibland annat Åsa och Frillesås under planperioden.

Vi är en kommun som har ett aktivt föreningsliv med mängder av aktiviteter för alla åldrar. Vi har en fantastisk natur som ska kunna nyttjas av alla. Vi behöver därför ibland sätta på oss jämställdhetsglasögonen för att se till att pojkar och flickor, män respektive kvinnor kan delta på lika villkor.

 

Ett medskapande samhälle och öppen attityd

I Kungsbacka kommun möter vi utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi ser därför det som helt naturligt att både våra företagare och invånare kommer att vara med att utveckla vår kommun.

I vår kommun jobbar människor som vill, vågar och kan. I kommunen arbetar idag ca 6700 medarbetare som är våra goda ambassadörer. Vi behöver attrahera fler nya medarbetare men vi skall även värna om våra redan anställda. Medarbetarna vet vad som förväntas och känner till vilka mål verksamheten har. För att behålla kompetenta medarbetare, och för att skapa och bibehålla engagemang, är det viktigt med goda utvecklingsmöjligheter och karriärvägar. Vi avsätter därför även i år medel till strategiska lönesatsningar och fortsätter även arbetet med att få bort ojämställda löner.

I Kungsbacka kommun är det en självklarhet att våra tjänster utgår från heltid. Vi arbetar vidare med önskad sysselsättningsgrad och med ”heltid som norm”. Vi ska kännetecknas som en attraktiv arbetsgivare.

Få unga akademiker anger kommun eller landsting som sin drömarbetsplats. Den främsta anledningen är inte lönen, utan den lägre statusen. Under 2017 kommer Kungsbacka kommun att inleda ett samarbete med organisationen Framtidsverket som har som vision att locka unga akademiker till offentlig sektor.

 

 

Nedladdningsbar PDF:
Alliansens budget 2018

 

Se filmen om Kungsbackas vision ”I Kungsbacka växer framtiden” här:

 

 

 

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer