Initiativ för stärkt arbetslinje och bättre integration

En satsning på högre sysselsättning, starkare integration och minskat fusk i välfärden.

Integrationen är vår tids viktigaste samhällsfråga.

Jobbklyftan mellan inrikes och utrikesfödda har ökat, och arbetslösheten är fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige.

Vägen till riktig integration börjar med kravställande. Det skall vara en självklarhet att lära sig vårt språk, våra lagar och våra normer. Det är inte alltid lätt att vara ny i ett främmande land, men genom flit, drivkraft och vilja kan man på relativt kort tid bli en del av vårt samhälle och vår arbetsmarknad.

Genom att införa hembesök som en naturlig del i försörjningsstödet får vi en bättre bild av de sökandes ekonomiska och sociala situation.

Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor är inte en självklarhet i alla familjer. Genom att som norm betala ut försörjningsstödet till kvinnan i hushållet tar vi ett steg mot att stärka jämställdheten i Kungsbackas hushåll.

Många av våra nyanlända är yngre människor med lägre utbildningsbakgrund än jämnåriga som är födda i Sverige. För dessa skall vi erbjuda en högkvalitativ skola, en meningsfull fritid och möjligheten att själva forma sin framtid.

Tillsammans gör vi Kungsbacka till ett föredöme i Sverige.

Vi ger förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad i uppdrag;

  • Att utreda förutsättningar för att införa hembesök som en naturlig del av försörjningsstödprocessen. För hushåll där barn ingår skall regelbundna hembesök vara obligatoriskt, och barnperspektivet skall ha en central roll i arbetet.
  • Att utreda möjligheten att inarbeta rutiner för att i regel betala ut försörjningsstöd till kvinnan i hushållet. Undantag skall beviljas med mycket stor restriktivitet.
  • Att utreda möjligheterna till en ytterligare utökad fritidspeng för barn som ingår i hushåll där behovet av social och fysisk aktivitet bedöms särskilt stort.
  • Att utreda möjligheterna att införa krav på heltids motprestation snarast efter beviljat försörjningsstöd. Motprestationen skall anpassas efter de individuella förutsättningarna. Exempel på motprestation kan vara parkarbete, klottersanering eller utbildning i det svenska samhällssystemet. Denna utredning skall samordnas med det pågående utredningsuppdrag som åligger Kommunstyrelsen. (Dnr 2020-01164)
  • Att utreda möjligheterna att revidera gällande regelverk till att ej kompensera studiestöd/CSN-bidrag som dragits in på grund av skolk, även om den studerande är under arton år.
  • Att återrapportera utredningsärenden kopplat till detta initiativ inom sex månader från datum för justerat protokoll. Samtliga utredningsförslag skall harmonisera med Kungsbackas unika arbetsmarknadsmodell.

Emanuel Forsell (M)
Gruppledare
Moderaterna Kungsbackakretsen

_______________________

Presskontakt:
Emanuel Forsell
0729-953714

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer