Stora satsningar i Alliansens budget

Vi satsar stort! Kungsbacka växer och vi behöver bygga ut både skolor, förskolor, äldreboenden och gruppbostäder, säger Hans Forsberg (M) kommunstyrelsens ordförande.

Alliansen har nu presenterat vår gemensamma kommunbudget för år 2019.
Budgeten beslutas på kommunstyrelsen den 29 maj 2018 och av kommunfullmäktige den 14 juni 2018.

Vill du läsa hela utkastet till kommunbudgeten, klicka här: Kungsbacka kommunbudget 2019 och plan 2020-2021


 

 


I Kungsbacka bygger vi många bostäder och flera nya områden växer fram, infrastrukturen utvecklas och det lokala näringslivet blomstrar samtidigt som jobben blir fler. Kungsbacka är en trygg, trivsam och modern kommun i den växande Göteborgsregionen. Vi har en stor inflyttning
och hamnar högt i rankingen över landets bästa kommun att bo i. I en kommun som expanderar och där befolkningen ökar krävs stora investeringar. Vi fördubblar nu investeringarna i årets budget!

En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

Vi tar nu fram en ny Översiktsplan för att kunna möta Kungsbackas nya utmaningar. Översiktsplanen beräknas vara klar och antas 2020. Bostadsbyggande med levande och trygga stadsmiljöer och fortsatt arbete med att förena närhet till både stad och natur pekas ut som särskilt viktiga i översiktsplanen. Miljöfrågan är viktig i stadsutvecklingen för en stad med Kungsbackas tillväxt. I takt med att staden växer intensifieras därför det strategiska miljöarbetet genom Borgmästaravtalet. Den största utmaningen är den globala temperaturhöjningen. Havsnivån kommer att stiga och Kungsbackas närhet till havet medför stora översvämningsrisker för lågt liggande områden. I arbetet med Borgmästaravtalet kommer dessa frågor att hanteras i ett helhetsgrepp.

Vi jobbar med att ställa om till en fossilfri fordonsflotta genom att satsa på fler elbilar och biogasdrivna fordon. För att öka andelen förnybar el fortsätter den offensiva satsningen på fler solceller på våra kommunala byggnader. Kollektivtrafiken måste utvecklas för att bli ett attraktivt alternativ, därför vill vi ha komfortbussar längs stråket väg 158. Vi arbetar också för en ny zonstruktur där kommungränsen mot Göteborg får en mindre betydelse. Kungsbackas ska utvecklas till en av landets främsta kommuner.

Det är ett långsiktigt arbete där vi tar ansvar för såväl stadens utveckling som invånarnas trygghet och trivsel. Rimlig kommunalskatt och stabil ekonomi är viktiga i detta arbete. Stadens positiva utveckling ska mötas med långsiktiga och nödvändiga investeringar i verksamheter som bäst behöver dem. När Kungsbacka växer är behoven särskilt stora inom skolan, äldreomsorg, stadsmiljö, kultur, fritid och idrott samt infrastruktur. Ett parkeringshus kommer att byggas för att ge möjlighet till en attraktivare stadskärna. Lika viktigt som miljöarbetet i en växande kommun är den sociala hållbarheten. Därför prioriteras barn, utbildning och äldre i årets budget. I Kungsbacka ska man växa hela livet och därför ger vi stöd till familjerna så att barn kan växa upp till trygga individer som tar ansvar för sin framtid.

Vi är en stark tillväxtkommun med god tillgång till jobb. Kungsbacka kommun har ambitionen och arbetar aktivt för att vara en av de bästa kommunerna för nyanlända. Vår kommun vill erbjuda ett bra och tryggt mottagande för de nyanlända, för att de ska kunna ges goda möjligheter att integreras och inkluderas i samhället. Undervisningen för nyanlända, både för vuxna och barn ska hålla hög kvalitet. Framgångsfaktorer för oss är att lära sig det svenska språket och att kunna stå på egna ben, och att få ett jobb. Vi satsar därför extra på olika typer av lärlingsutbildningar i samarbete med näringslivet där man också lär sig svenska. För att kvinnorna ska få samma möjligheter till jobb så är det avgörande att lära sig svenska från första början. I Kungsbacka är det därför en självklarhet att vi ställer samma krav på män och kvinnor att delta och lära sig svenska.

Bättre näringslivsklimat

Mark för näringslivet är en viktig faktor för att våra företag ska kunna växa och expandera. I Duvehed i Fjärås finns det en antagen detaljplan på cirka 20 hektar för företagsetableringar. Området vid Klovsten fortskrider och detaljplanen är klar under slutet av 2019. Frillesås Rya är ett stort område på cirka 30 hektar där planarbetet är klart 2020.

Näringslivet har blivit nöjdare med kommunens bemötande och myndighetsutövning och det samlade betyget har stigit. Men vi måste göra mer för att bli en av de företagsvänligaste kommunerna. För att förbättra servicen till näringslivet utbildas alla anställda i ”Hundra procent välkommen” där bemötande och värdskapsfrågorna är i fokus. För att möta företagarnas och invånarnas förväntningar på snabbare handläggning måste kommunens processer i en större utsträckning digitaliseras.

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Vi skall fortsätta att arbeta för att all utbildning i Kungsbacka håller hög kvalitet och ger våra barn och unga en god start i livet. I våra skolor skall man bli väl bemött av jämnåriga och vuxna, man skall få kunskaper och färdigheter som gör att man kan se tillbaka på sin skoltid och känna att den var en bra grund för ett fortsatt gott liv. Vi vill att varje barn ska nå sin fulla potential.

Under 2019 ska Hålabäckskolan och Gullregnskolan byggas om och Hålabäckskolan ska när den är klar kunna ta emot 540 elever. Varlaskolan skall byggas ut och ska även få en ny idrottshall med fullmått och publikkapacitet. Den planeras vara klar 2020. Vi fortsätter att etablera fler förskolor och det är en utmaning i sig i en stad som växer och förtätas. Smedingeskolan i Fjärås byggs om och renoveras för att kunna möta en ökad elevtillströmning, och i Frillesås planeras för nya förskolelokaler och en utbyggnad av Frillesåsskolan. För- och grundskolan och Gymnasium och arbetsmarknad erhåller mer pengar för att möta det ökande elevantalet. Nämnderna får 10 miljoner vardera.

Nämnden för Vård och Omsorg erhåller 25 miljoner för drift av nytt vård- och omsorgsboende i Sandlyckan. Byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende i Särö påbörjas under 2019 och en ny detaljplan för ytterligare ett boende i Björkris är klar i slutet av året. Vi ser också till att äldre i vår kommun kan känna sig trygga och att omsorgen fungerar både för dem som bor kvar hemma och för dem som har flyttat till ett anpassat boende. Vi ser en stor efterfrågan för fler typer av bostäder för seniorer och välkomnar privata fastighetsägare att etablera fler trygghets- och seniorboenden i kommunen. Utbyggnaden av bostäder för människor med funktionsnedsättning fortsätter, och nya gruppbostäder i Äpplegården i Fjärås och vid Smidesvägen i Kungsbacka med totalt 24 platser blir klara. Individ och familjeomsorg erhåller 20 miljoner för drift av nya gruppboenden och servicebostäder.

Ett medskapande samhälle och öppen attityd

Behoven av välfärdstjänster ökar och bristen på arbetskraft förväntas att tillta. En rad åtgärder krävs för att möta framtidens utmaningar. För att kommunen ska klara kompetensförsörjningen i framtiden kommer det att krävas att man tar vara på digitaliseringens möjligheter. För att effektivisera verksamheterna får kommundirektören i uppdrag att kartlägga all verksamhet för att se om kommunens arbetsprocesser kan utnyttja digitaliseringen, artificiell intelligent och robotiseringen. En fond avsätts för satsningar på digitalisering och välfärdsteknik. Kommunen ska aktivt ta del av EU:s fonder genom att söka medel och delta i olika projekt som finns inom EU. Vi inför nu Trelleborgsmodellen för att fler människor ska komma ut i jobb och minska försörjningsstödet. Kungsbacka kommun ska gå från ett omhändertagande perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv för att fler ska få ett arbete. Vi ger förutsättningarna och ställer krav på att individen själv tar ansvar.

I vår kommun jobbar människor som vill, vågar och kan. I kommunen arbetar idag cirka 6700 medarbetare som är våra goda ambassadörer. Vi behöver attrahera fler nya medarbetare men vi måste bli bättre på att även värna om våra redan anställda. Medarbetarna vet vad som förväntas och känner till vilka mål verksamheten har. För att behålla kompetenta medarbetare, och för att skapa och bibehålla engagemang, är det viktigt med goda utvecklingsmöjligheter och karriärvägar. Vi avsätter därför även i år medel till strategiska lönesatsningar och fortsätter även arbetet med att få bort ojämställda löner. Kommunens marknadsföring av att arbeta i offentlig sektor behöver bli bättre då konkurrensen om arbetskraften ökar men den viktigaste framgången är att vara en attraktiv arbetsplats.

Ett attraktivt och kreativt Kungsbacka

Kungsbacka är en kommun som satsar stora resurser på idrotts- och fritidsanläggningar. Äntligen är bygget för en ny simhall igång som innebär en modern badanläggning för framtiden. Det är viktigt att kultur- och fritidsfrågorna finns med tidigt i planeringen av nya bostadsområden så att aktivitetsytor, lekplatser och motionsspår blir en naturlig del i alla nya områden. I Åsa kommer idrottshallen vid Åsa Gårdsskola byggas ut till en fullmåttshall för att kunna erbjuda fler möjligheter till idrott och motion. Vi satsar mer på den offentliga konsten genom gatukonst och bestående verk som engagerar och ger mer liv i gaturummet och mellan husen.

 

 

 

 


 

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att surfa vidare på siten så godkänner du användandet av cookies.  Läs mer